เช็คโดเมน .com .net .org .cc .biz .th .co.uk
 
by Whois
ห้ามมีเครื่องหมายอื่นๆ เช่น ช่องว่าง จุด
(ยกเว้นขีดลบ สามารถมีได้ เช่น thai-web)